Danh mục : TRANG THIẾU NHI

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 10 THƯỜNG NIÊN B

Tin Mừng thánh Máccô 3,20-35

Tin mừng

Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được.21 Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.
22 Còn các kinh sư từ Giê-ru-sa-lem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám và Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ.

24 Người liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: "Xa-tan làm sao trừ Xa-tan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền;25nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững.26 Vậy Xa-tan mà chống Xa-tan, Xa-tan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số.27 Không ai vào nhà một người mạnh mà có thể cướp của được, nếu không trói người mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó.
28 "Tôi bảo thật anh em: mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha.29 Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời".30 Đó là vì họ đã nói "ông ấy bị thần ô uế ám."

31 Mẹ và anh em Đức Giê-su đến, đứng ở ngoài, cho gọi Người ra.32Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy! "33 Nhưng Người đáp lại: "Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? "34Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.35 Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi."

I. HÌNH TÔ MÀU

 

* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Mc 3,21

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Khi nhìn thấy những phép lạ của Đức Giêsu, ai đã nói Ngài dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ? (Mc 2,22)

a. Các kinh sư.               

b. Thầy thượng tế.

c. Các luật sĩ.         

d. Người Xađốc.

02. Quỷ vương tên gọi là gì? (Mc 2,22)

a. Baan.                  

b. Bêendêbun.

c. Đagôn.                

d. Xatan.

03. Mọi tội của con cái loài người đều được tha, trừ tội gì? (Mc 2,29)

a. Không tin vào Thiên Chúa.

b. Không tin Đức Giêsu.

c. Nói phạm đến Thánh Thần.

d. Tin vào ma quỷ.

04. Không ai vào nhà một người mạnh mà có thể cướp của được, nếu không trói người mạnh ấy trước đã, … … …(Mc 2,27)

a. Rồi mới cướp sạch nhà nó.

b. Rồi mới lấy những thứ mình muốn.

c. Rồi mới ăn trộm.

d. Rồi mới cướp phá.

05. Các kinh sư từ đâu xuống nói rằng Đức Giêsu bị quỷ vương Bêendêbun ám? (Mc 2,22)

a. Thành Đavít.              

b. Thành Nadarét.

c. Thành Caphácnaum. 

d. Thành Giêrusalem

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Các kinh sư từ thành nào xuống nói rằng Đức Giêsu bị quỷ vương Bêendêbun ám? (Mc 2,22)  

02. Những ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội thế nào? (Mc 2,29)  

03. Khi nhìn thấy những phép lạ của Đức Giêsu, ai đã nói Ngài dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ? (Mc 2,22) 

04. “Nước nào tự … … …, nước ấy không thể bền; nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững.”  (Mc 2,24a-25b)

05. Mọi tội của con cái loài người đều được tha, trừ tội nói phạm đến ai? (Mc 2,29)

06. Các kinh sư nói Đức Giêsu dựa thế của ai mà trừ quỷ? (Mc 2,22)

07. Thân nhân của Đức Giêsu đi bắt Ngài về vì họ nghĩ Ngài thế nào? (Mc 2,21)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

Ai nói phạm đến Thánh Thần,thì chẳng đời nào được tha,mà còn mắc tội muôn đời".Tin Mừng thánh Máccô 2,29

 VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 10 TN B

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề :

Thân nhân Chúa Giêsu

* Tin Mừng thánh Máccô 3,21

Thân nhân của Người hay tin ấy,

 liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.

II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM

01. a. Các kinh sư (Mc 2,22)

02. b. Bêendêbun (Mc 2,22)

03. c. Nói phạm đến Thánh Thần (Mc 2,29)

04. a. Rồi mới cướp sạch nhà nó (Mc 2,27)

05. d. Thành Giêrusalem (Mc 2,22)

III. Lời giải đáp Ô CHỮ

01. Giêrusalem (Mc 2,22)

02. Muôn đời (Mc 2,29)

03. Kinh sư (Mc 2,22)

04. Thiên Chúa  (Mc 2,33)

05. Thánh Thần (Mc 2,29)

06. Quỷ vương (Mc 2,22)

07. Đã mất trí (Mc 2,21)

Hàng dọc: Lời Chúa

 Nguyễn Thái Hùng


Tags

Ý kiến của bạn